Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás
Spolupracujeme

Při výuce využíváme software

 

 

Mapa webu

Mgr. Riana Šeborová

Telefon416 532 883
E-mailseborova@soslovo.cz

 

 

Školní poradenské pracoviště - metodik prevence

 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

 

1. Metodické a koordinační činnosti

 • tvorba a realizace preventivního programu školy a plánu proti šikaně
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, kriminálního chování, rizikových projevů, sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

 

2. Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci)

 

3. Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na
 • sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole

 

Minimální preventivní program: zde

 

Program prevence šikany: zde

 

Mgr. Riana Šeborová

konzultační hodiny – kabinet vedle učebny č. 103 (Lovosice - Osvoboditelů):

a) liché pondělí 7:30 – 9:40 hodin, sudé pondělí 12:15 – 13:50 hodin

b) kdykoli dle předchozí dohody

 

kontakt:

seborova@soslovo.cz

tel.: 737 652 117

 

 

Celkem: 1 kontaktů

Partneři