Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Mgr. Davidová Šárka

Telefon416 532 883, 725 319 740
E-maildavidova@soslovo.cz

 

 

Školní poradenské pracoviště - metodik prevence

 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.

 

1. Metodické a koordinační činnosti

 • tvorba a realizace preventivního programu školy a plánu proti šikaně
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, kriminálního chování, rizikových projevů, sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

 

2. Informační činnosti

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci)

 

3. Poradenské činnosti

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na
 • sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole

 

Preventivní program školy: zde

 

Program prevence šikany: zde

 

Mgr. Šárka Davidová

konzultační hodiny:

a) 

b) kdykoli dle předchozí dohody

 

kontakt:

davidova@soslovo.cz

tel.: 725 319 740

 

Odkaz na videa "Rodiče v síti" 

https://www.youtube.com/watch?v=QG4CRwR_eGw&list=PLrT6AA3DsRDBTsl0ATY0FkB6bM9rI9g_z

Odkaz na videa "Zkroť net. Hned."

https://www.youtube.com/watch?v=CYAn3PwhoqA&list=PLrT6AA3DsRDAot965CaRYx9U8YKtpECnr

 

Celkem: 1 kontaktů

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.