Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Opatření školy vzhledem ke COVID - 19


 

 

Provoz školy vzhledem ke COVID – 19

 • Školní rok 2020/2021 bude zahájen v plném rozsahu.
 • Příchod do školy a pohyb v prostorách školy bude probíhat běžným způsobem.
 • Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • V budově školy se nemusí nosit roušky.
 • Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla (škola bude žákům průběžně zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny).
 • U vstupu do budovy školy a v učebnách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Ve třídách bude prováděno časté a intenzivní větrání.
 • Veškerá doporučení a nařízení se mohou měnit v závislosti na epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd.

 

 

Kroky v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.
 • V případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19:
  • je nutné oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí,
  • pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka, není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • pokud jsou patrné příznaky již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce - v tomto případě je zákonný zástupce neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy,
  • pokud se příznaky vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: je izolován od ostatních přítomných ve škole, současně je informován zákonný zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka.

Spolupracujeme