Kotva

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice

+420 416 532 883
Kontaktujte nás

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

a) Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky - CERMAT

 

b) Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

    obor 28-44-M/01 Aplikovaná chemie                                    obor 39-41-L/01 Autotronik

 

 

 

Termíny konání zkoušek v jarním termínu:

 

Obor vzdělání Praktická zkouška Písemná zkouška Didaktické testy Ústní zkouška
kód název
 28-44-M/01  Aplikovaná chemie 17. - 18. 4. 2024

 

CJL - 19. 4. 2024

ANJ - 22. 4. 2024

 

2. 5. - 7. 5. 2024  

20. - 24. 5. 2024
 39-41-L/01  Autotronik 17. - 18. 4. 2024 20. - 24. 5. 2024

 

 

 

 

Ministerstvo stanovilo časový rozvrh didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky – jarní zkušební období 2024, podrobné  jarní zkušební období 2024 

 

Nabídka profilových zkoušek MZ 2023/2024 - zde

 

Témata ústních zkoušek a praktické zkoušky profilové části MZ

Seznam literárních děl na školní rok 2023/2024 - zde
                    

 

28-44-M/01

 

   APLIKOVANÁ CHEMIE     

 Anglický jazyk

zde

 Analytická chemie

zde

 Chemická technologie

zde

 Chemie

zde

 Praktická zkouška

zde

 Biologie a biochemie (nepovinná)    

zde

 Matematika (nepovinná)

zde

 

 

 

39-41-L/01

 

AUTOTRONIK

 Anglický jazyk

zde

 Motorová vozidla

zde

 Elektrotechnické předměty

zde

 Odborný výcvik

zde

 Technologie (nepovinná)

zde

 Matematika (nepovinná)

zde

 
 
Termíny konání zkoušek společné části v jarním zkušebním období 2024

 

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat od čtvrtka 2. května 2024 do úterý 7. května 2024.

 

Sdělení MŠMT - termíny konání didaktických testů

 

 

Struktura maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

 

 

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

  1.  

 

Profilová část maturitní zkoušky

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá povinně zkoušku z tohoto cizího jazyka i v profilové části. Žáci se dále přihlašují k dalším 3 povinným profilovým zkouškám (počet povinných zkoušek je stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

 

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce.

 

Přehled maturitní zkoušky 2024

 

 Maturitní zkoušky  povinné zkoušky  nepovinné zkoušky
 Společná část  český jazyk a literatura  cizí jazyk
 cizí jazyk, nebo matematika  matematika
 matematika rozšiřující
 Profilová část  český jazyk a literatura  další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy
 cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části
 3 další profilové zkoušky

 

 

Veškeré informace k maturiní zkoušce naleznete na odkazu www.cermat.cz

 

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března (resp. 30. června) spolu s dokladem o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

Přihláška k maturitní zkoušce je ke stažení v kategorii PRO ŽÁKY - KE STAŽENÍ

(přihlášku vyplňte elektronicky, vytiskněte oboustranně, podepište, pošlete poštou nebo odevzdejte na sekretariátu školy)

 

 

 
 Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky:
 
 Český jazyk a literatura - zde
 
 Anglický jazyk - zde
 
 Matematika - zde
 

 

EUROPASS - dodatek k osvědčení


- dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání (výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády
- slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
- uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

 

Europass ke stažení (školní rok 2023/2024)

 

Název a kód oboru

Český jazyk

Anglický jazyk

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

39-41-L/01 Autotronik

 

 

Spolupracujeme

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.